joi, 9 februarie 2012

Trecutul nu e mort! Treziți-vă! | Militia Spirituala - Am citit , de acord, ROSTOGOLIM !


 Cerere de informații depusa de Miliţia Spirituală marți, 7 februarie 2012, la registratura Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
 
Domnului Dragoş Petrescu,
Preşedinte al Colegiului CNSAS
Stimate domn,

Prin prezenta, formulăm o cerere conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
Vă rugăm să ne furnizaţi următoarele informaţii:

1)     Bugetul Colegiului CNSAS (costurile pentru locuinţele de serviciu ale membrilor Colegiului (chirie RAAPPS, cheltuieli de întreţinere a locuinţei, alte cheltuieli), indemnizaţii/salarii, diurne, deplasări auto/avion/tren interne şi internaţionale, costuri de întreţinere ale parcului auto destinat membrilor Colegiului, personal angajat pe cabinetul demnitarului) pe anii  2008, 2009, 2010, 2011 şi 2012, precum şi execuţiile bugetare aferente.

2)      Câte locuinţe de protocol/serviciu sunt alocate CNSAS?

3)      Bugetul CNSAS pe capitole de cheltuieli pe anii 2008, 2009, 2010, 2011 şi 2012, precum şi execuţiile bugetare aferente.

4)      Lista dosarelor studiate de membrii Colegiului şi numărul copiilor solicitate de aceştia începând cu 1 ianuarie 2008. Cine a suportat costurile copiilor pentru membrii Colegiului?

5)      Ce anchete administrative au avut loc în cadrul CNSAS cu privire la angajaţi sau membri ai Colegiului care au furnizat informaţii din dosare? Vă rugăm să ne furnizaţi copii ale deciziilor comisiilor de disciplină din perioada 1999-2012.

6)      Organigrama CNSAS cu numărul de posturi în schemă şi cele ocupate (repartizarea pe posturi).

7)      Copiile după adresele transmise Parlamentului sau altor autorităţi conform cărora Colegiul a solicitat suplimentarea posturilor CNSAS şi suplimentarea bugetului începând cu 1 ianuarie 2008 şi până în prezent.

8)      Copii după adresele transmise SRI/SIE/MAI prin care CNSAS a sesizat disfuncţionalităţi dintre aceste instituţii în problema predării/primirii dosarelor în intervalul 2008-2012.

9)      Care este procedura de anonimizare a copiilor solicitate de cercetători după documentele din dosare (alte detalii decât cele stipulate în art. 25, alin. 3 din Hotărârea Colegiului CNSAS nr. 2/18.12.2008 privind adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al CNSAS, care lasă loc de interpretări)?

10)  Care este procedura după care se face programarea la sala de studiu a cercetătorilor/petenţilor? Vă rugăm sa ne puneţi la dispoziţie toate copiile după registrele de programare la sala de studiu a cercetătorilor din ultimele şase luni. De asemenea, vă rugăm să ne specificaţi data la care a fost depusă solicitarea pentru cercetarea la sala de studiu a CNSAS, numele persoanei şi dosarele primite spre consultare.

11)  Cum se explică discriminările între cercetători şi petenţi privind furnizarea copiilor solicitate (diferenţe de zile/luni)?

12)  Situaţia prezenţei nominale a membrilor Colegiului la şedinţele acestuia (copiile după listele de prezenţă) începând cu 1 ianuarie 2008.

13)  Câte dosare au intrat în arhiva CNSAS începând cu 1 ianuarie 2008 şi până astăzi?
14)  Câţi petenţi au avut acces la propriul dosar începând cu 1 ianuarie 2008 şi până astăzi?

15)  Câţi cercetători au fost la sala de studiu a CNSAS începând cu 1 ianuarie 2008 şi până astăzi?

16)  Care este procedura în cadrul comisiilor mixte CNSAS-SRI/SIE după care anumite dosare sunt considerate de siguranţă naţională? Vă solicităm să ne transmiteţi o copie după regulamentul de funcţionare al acestor comisii, precum şi detalii referitoare la activitatea acestor comisii începând cu data de 1 ianuarie 2008. De asemenea, vă rugăm să ne specificaţi câte dosare a examinat această comisie începând cu data de 1 ianuarie 2008 şi câte dosare au fost considerate de siguranţă naţională, precum şi considerentele care au stat la baza acestei alegeri.

17)  O situaţie pe ani (2009, 2010, 2011, 2012) a petiţiilor soluţionate în baza Legii 221/2009.

18)  O copie după protocolul încheiat între CNSAS şi Ministerul de Interne pe baza căruia s-au pus la dispoziţia CNSAS documente provenite din arhiva MAI, precum şi orice alte protocoale încheiate între CNSAS şi alte instituţii deţinătoare de arhivă.
19)  Situaţia preluării dosarelor de cadre/profesionale ale foştilor ofiţeri şi generali din Ministerul de Interne.

20)  Regulamentul de funcţionare a sălii de studiu care se află astăzi în vigoare. De ce acest regulamentul nu se regăseşte pe site-ul instituţiei, deşi a fost adoptat acum 4 ani?

21)  Dacă şi câte sesizări penale (precum şi detalii cu privire la conţinutul acestora) a depus CNSAS la Ministerul Public în conformitate cu art. 17, alin. 2 din Legea nr. 187 din 7 decembrie 1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea poliţiei politice comuniste; art. 14, lit. g din OUG nr. 24/5.03.2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii; art. 5, lit. h din Hotărârea Colegiului CNSAS nr. 2/18.12.2008 privind adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al CNSAS?

22)  Câţi ofiţeri acoperiţi (precum şi detalii referitoare la identitatea şi activitatea acestora) în sensul art. 5, lit. l din Hotărârea Colegiului CNSAS nr. 2/18.12.2008 privind adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al CNSAS a identificat CNSAS şi ale căror dosare le-a făcut publice/le-a dat în cercetare? Precizăm că lista dosarelor de cadre existentă pe site-ul CNSAS se referă la ofiţerii care semnau în clar cu nume/prenume şi grad militar diverse documente ale organelor Ministerului de Interne. Solicităm în sensul art. 5, lit. l din Hotărârea Colegiului CNSAS nr. 2/18.12.2008 privind adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al CNSAS lista agenţilor de Securitate (ofiţeri şi subofiţeri) trimişi în aparatul de stat (justiţie, procuratorură, MAE, Ministerul Comerţului Exterior etc.) cu misiune secretă de serviciu.

23)  Lista persoanelor împuternicite de către Colegiul CNSAS care au acces în spaţiile SRI, SIE, MAI, MapN potrivit art. 31 alin. 2, 3 din OUG nr. 24/5.03.2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii.

24)  Cum a stabilit şi calculat Colegiul CNSAS cuantumul taxei perceput pentru copiile de după documente?

25)  Câţi lucrători/colaboratori ai fostei Securităţi a identificat CNSAS din rândul personalului diplomatic şi consular începând cu 1999 şi până astăzi?

26)  Câte note de constatare a infirmat Colegiul CNSAS începând cu 1 ianuarie 2008?

27)  Au existat cereri din partea Parlamentului pentru ca CNSAS să prezinte rapoarte ale activităţii sale în sensul art. 13, alin. 1 din OUG nr. 24/5.03.2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii?


sâmbătă, 4 februarie 2012

Ioana Diaconescu, Scriitori în Arhiva CNSAS. Intelectuali urmăriţi, arestaţi, condamnaţi, ucişi (1946-1989), Academia Civică, Bucureşti, 2012

În cele 424pagini ale cărţii, autoarea, Ioana Diaconescu, prezintă 21 de studii de cazreferitoare la tot atâţia intelectuali intraţi în malaxorul informativ şicoercitiv al Securităţii. De la tânărul poet Constant Tonegaru, exterminat la33 ani pentru că a ajutat partizanii din munţi, şi până la Vasile Voiculescu,doctorul „fără arginţi” acuzat că a scris poezie mistică, de la rezistenţităcuţi şi demni ca Lucian Blaga şi, prin contrast, până la filosofi şiscriitori care şi-au salvat destinul intelectual rămânând în străinătate,cititorul poate vedea şi judeca destinul culturii într-o vreme de restrişte şiîntr-o ţară înconjurată de gratii.
Autoarea adaugă studiilor sale, ele însele bazatede citate din arhive, încă 79 de documente în facsimil.
Cartea poate fi achiziţionată depe site-ul Fundaţiei Academia Civică.
Pentru cei interesaţi, redau maijos cuprinsul cărţii.
SUMAR
Ceea ce ştiu că trebuie să spun (Înloc de studiu introductiv).......7
„Un filosof mistico-reacţionar”: LUCIAN BLAGA.....................20
Represiunea împotriva rezistenţeianticomuniste din munţi. Un poet erou: CONSTANT TONEGARU .............30
„Un pericol pentru securitatea statului”:VLADIMIR STREINU... 48
„Categoria penală contrarevoluţionar”: VASILEVOICULESCU ...63
Condamnat pentru crima de trădare de patrie.Deţinutul nr. 344/1962: DINU PILLAT..................70
N. STEINHARDT – Deţinutul nr. 13/1960 – „Unelement duşmănos al regimului democrat-popular” ............79
SANDU TUDOR şi mişcarea „Rugul Aprins alMaicii Domnului” ...85
Deţinutul 82/1949: ALEXANDRU MARCU................................93
O crimă cu premeditare: uciderea lui MIRCEA VULCĂNESCU– deţinutul K 9320 ...................101
ION PETROVICI în domiciliu obligatoriu............................108
O fractură a destinului: PETRE ŢUŢEA înîncercuirea Securităţii ...115
PETRE PANDREA în urmărire informativă ............................130
Acţiuni în forţă şi agresiuni: ERNEST BERNEAşi urmărirea informativă ..................143
Arestarea unui partid. Fişă de deţinut:NICOLAE CARANDINO... 154
ŞTEFAN BACIU – Ambasador fără titlu alLiterelor româneşti, urmărit de regimul opresiv........163
MIRCEA ELIADE în obiectivul Securităţii......................174
Instrumentarea dosarului „Chiru”: EMIL CIORANîn atenţia Direcţiei de Informaţii Externe .....198
A. E. BACONSKY şi „diversiunea ideologică însectorul creaţiei literare” (Poeziiarestate)........ 209
MARIN PREDA: „Un scriitor cu atitudineostilă” în dosarul „Editorul” ...................................238
ALEXANDRU IVASIUC şi „minirevoluţiaculturală”.............. 249
Un destin tragic: DAN DEŞLIU ...............................258
Un dosar-problemă: D 120 „Artă/Cultură” .......................266
Alt dosar-problemă: D 131 – Supraveghereainformativă a foştilor deţinuţi politici ..................... 296
Fragmente din „Biblioteca S.R.I.”. Publicaţiiconfiscate, publicaţii arestate odată cu începerea proceselor intentate intelectualilorşi cu încarcerarea acestora în timpul represiunii exercitate de regimulcomunist din România .......... 301
Lista documentelor anexate............................................321
Documente .............................................................327

Totalul afișărilor de pagină

Contor securisti si turnatori pe CNSAS

1